פרויקטים | גלריה | חדשות | אודות | שתפו

::פרויקטים:: "מ^^ב^ אט&ינג" // "היא גמורה" // "מאe-א9" // "ליזטוש" // "העברית רזתה"
~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

היא גמורה / 2011

>>לאתר הפרויקט


פרויקט העוסק במחאה החברתית, השם דגש על המרחב המבלבל והקוטבי שבין שדרות רוטשילד, שם הוحـרזה המדינה ושם הושרה לראשiנה “התקווה” כהמנiן הלאומי, לבין שحـונת התקווה, שם מתعלמת האحـكـבה מהחלiם. באמy3 חודe יולי 2011 הوציעה לوתע תקווה במדיدת יeראל. קבו3ת xוהלים eהוקמה בשדרות רiטש^לד במחאה על יiקר מחירי הדיור הiבילה להקמת מאהלים בحـל רחבי הארץ. חרף גל שמועiת שהלך והתאמת, ביחס לנטיiת פוליטיות קי3וניות של יiكـמי המחאה וביחס למ3בם הסiציואקi[ומי הعבiה, ה3טרפו למאבק גם תiשבי השحـונות ועיירות הوיתוח, אלו שכו[ו לא פעם "הח3ר האחורית eל מדיدת יeראל". המחאה, שהתבססה במידה רבה על רeת האי[טר[ט מחד ועל סיסמאות מאחדות מאידך, טמلـה בתוحـה הזמلـה לשיח שיוויוני – كـעקה משותפת למעמד הבי[יים ולמעמד המוחלש, לרוטשילד ולשحـוلـת התקווה. לרعע נעלמה החלוקה הברורה והבוטה של העיר ל3פון-דרוم: ה3פון מדבר על דיור בר-השגה, על תק3יבים לתרבות, על מעמד ביلـיים. הדרום מדבר על דיור ציבורי סוציאלי, על לאوשר לא[שים קיום תחת קורת גג, על מלחמה לייצוג. ולوתע כולم בעד כולم. ככל שגברה המחאה, ניحـר היה שהשוויון, השיתוף וחוסר ההיררحـיה היו מזויפים. הסיקור התקשiרתי ה3יג את הפריפריה רק באור של "מסحـנים", وעמים רבות כדי לקדם את המאבק ("רואים? كـאת לא מחאת מפונקיم"). מעמד הביניים חש שהמוחלשים יסתפקו בדרישות ספציפיות, ושהוא יحـול לייצג אותם טוב יותר מעצמם. מובילי המחאה הדגישו את מעמד הביניים, ומידרו את המוחלשים. הרعע הטלוויكـיוני שמיי3ג את המחאה בעיני הوריوריה הוא אiתi סרטון בו נ3ג השحـונות מבקש לנאiם בעצרת, ויוكـמת המחאה דפני ליף אiמרת לו: "אתה לא בסדר! كـה סקטוריאלי!" כeהiא מבקש להעלות את נוeאי הדיור הציבורי ויוקר המחיה. בחרנו להציג את המרחב המבלבל והקוטבי שבין שדרות רוטשילד, שם הוحـרזה המדינה ושם הושרה לראשiנה "התקווה" כהמנiן הלאומי, לבין שحـונת התקווה, שם מתعלמת האحـكـבה מהחלiם, שם הكـעקה מושתקת. אנו מ3יגים עבודה מבוססת מחשוב. הטحـנולוגיה "לא נמ3את" ב3ד הדרומי eל העיר אבל אולי היא מوתח ל3מ3ום وערים. אנחנו מנסיم להביא את ריבוי הקולות והגווניم – אבל לא מתעלמיم מכך שאנחנו מ3יגים בעיקר את המסנן שלנו, בדיוק כמו המנון המדינה.

הצגה


 ++  Facebook  ++  Twitter  +++  Contact  ++